16. Bài Tập Song Thanh 1

Đàn ngón trỏ xong rồi mới đàn ngón cái

Xin mời nghe bài đàn (từ thấp lên cao)

Xin mời nghe bài đàn (từ cao xuống thấp)

Advertisements
%d bloggers like this: