17. Bài Tập Song Thanh 2

Đàn ngón trỏ và ngón cái cùng lúc

Xin mời nghe bài đàn (từ thấp lên cao)

Xin mời nghe bài đàn (từ cao xuống thấp)

Advertisements
%d bloggers like this: