33. Sương Chiều

Bài Sương Chiều và bài Tú Anh hay đi đôi với nhau. Hai bài này được xếp vào loại nhạc Quảng.

Nếu chỉ đàn bài Sương Chiều rồi chấm dứt thì không đàn câu 13a mà chỉ đàn câu 13b .
Nếu đàn hai bài Sương Chiều và Tú Anh nối tiếp nhau thì chỉ đàn câu 13a và không đàn câu 13b .

Ghi chú: Các cung nhạc rung và mổ ngược lại với các bài bản theo điệu Bắc .

Trong nhạc Quảng, có thể rung các cung Liêu, Xang, Xê (Sol, Đô, Rê) và mổ các cung Xự và Cống (La và Mi) .

Xin mời nghe bài đàn (đàn câu 13b)

Chúc các bạn thành công .

Paris, 21 tháng 01, 2010
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: