Category Archives: 01 Thử Bàn Về Âm Nhạc Việt Nam

Thử Bàn Về Âm Nhạc Việt Nam

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Một số người Việt, bởi chịu ảnh hưởng của văn hóa Âu Mỷ nên ít mặn mòi với nhạc Việt, cho rằng nhạc Việt không hấp dẩn bằng nhạc Âu Mỷ, chẳng nhửng không khuyến khích mà còn không tán thành con em […]