Category Archives: 02 Văn Thiên Tường

Văn Thiên Tường 2

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Lớp dựng và lớp Xê Xàng (Bản đàn Nguyễn Vĩnh Bảo) Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ […]

Văn Thiên Tường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Lớp dựng và lớp Xê Xàng Đàn Tranh PVV đàn hôm 10/10/2009 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ Á . Link : Văn […]